brazilian jiu jitsu classes

Girl Jitsu Interview w/ Jen Hartley

Recently Girl Jitsu did an interview with team Xcel’s resident tough girl, Jen Hartley. Follow the link to read the article.

http://www.girl-jitsu.com/2013/01/21/interview-with-jen-hartley/